Współbieżność

23 March 2017

Filip Borkiewicz

Dlaczego?

Świat jest paralelny.

Wszystko co dzieje się wokół nas jest zbiorem niezależnie toczących się
procesów.

To samo jest prawdą w informatyce:

Języki programowania powinny jakoś to odzwierciedlać.

Współbieżność

Sposób kompozycji programów, ogólny koncept zbioru niezależnie wykonywanych
zadań (funkcji?).

Paralelizm

Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (funkcji?), związanych ze sobą lub nie.

Współbieżność to nie paralelizm

"My program is slower when using multiple threads."

Współbieżność polega na poradzeniu sobie z wieloma zadaniami jednocześnie,
paralelizm polega na wykonaniu wielu zadań jednocześnie.

Współbieżność dotyczy sposobu kompozycji i projektowania oprogramowania.

Współbieżność może (ale nie musi) prowadzić do rozwiązania problemu, które
łatwo będzie sparalelizować.

Komunikacja

"Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating."

Tony Hoare: Communicating Sequential Processes

"This paper suggests that input and ouput are basic primitives of programming
and that parallel composition of communicating sequential processes is a
fundamental program structuring method."

Go

Compiled, statically typed, garbage-collected, object-oriented (?) programming
language with CSP-inspired concurrency features.

Packages, rich official tooling, no generics.

a := 5
var a int = 5

Hello, world!

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, 世界")
}

Goroutines

Zwykłe wywołanie funkcji:

foo() // foo blocks

Keyword go:

go foo() // foo doesn't block
bar()

Podobne do wątków, ale znacznie lżejsze.

Normalnym jest tworzenie tysięcy lub dziesiątek tysięcy goroutines podczas
działania programu.

Runtime dynamically schedules goroutines for execution on OS threads.

Channels

Channels are used to communicate between running goroutines and synchronize
them.

Similar to pipes in the shell.

Channels are typed.

ch := make(chan int)
go func() {
  time.Sleep(5 * time.Second)
  ch <- 10
}
number := <-ch

Select

Podobne do instrukcji switch, gałęzie wybierane są w oparciu o gotowość
do komunikacji, a nie o wartość jakiejś zmiennej.

Blokuje do momentu kiedy jeden z warunków zostanie spełniony.

Jeśli żaden kanał nie jest gotowy do komunikacji zostaje wybrany przypadek
default.

select {
  case value1 := <-ch1:
    fmt.Println("Received from ch1:", value1)
  case value2 := <-ch2:
    fmt.Println("Received from ch2:", value2)
  case ch3 <- 7:
    fmt.Println("Sent to ch3:", 7)
  default:
    fmt.Println("Nobody was ready!")
}

Sequential

Praca wykonywana w pętli blokuje wykonywanie programu.

func main() {
  for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Println("Hello", i)
    time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
  }

  fmt.Println("Exiting.")
}

Goroutine

Wykonujemy pracę w goroutine, możemy kontynuować od razu.

func main() {
  go func() {
    for i := 0; ; i++ {
      fmt.Println("Hello", i)
      time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
    }
  }()

  fmt.Println("Exiting.")
}

Goroutine

Kiedy program zakańcza działanie, zabijane są wszystkie goroutines.

func main() {
  go func() {
    for i := 0; ; i++ {
      fmt.Println("Hello", i)
      time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
    }
  }()

  fmt.Println("Exiting.")
  time.Sleep(5 * time.Second)
}

Communication using channels

Wykorzystujemy kanał do przesłania informacji pomiędzy osobnymi goroutines.

func main() {
  ch := make(chan int)

  go func() {
    for i := 0; ; i++ {
      ch <- i
      time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
    }
  }()

  for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Println("Hello", <-ch)
  }
  fmt.Println("Exiting.")
}

Communication using channels

Channels are first-class values.

func generate(ch chan int) {
  for i := 0; ; i++ {
    ch <- i
    time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
  }
}

func main() {
  ch := make(chan int)

  go generate(ch)

  for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Println("Hello", <-ch)
  }
  fmt.Println("Exiting.")
}

Channels can be used for synchronization

Kiedy funkcja main usiłuje przeczytać wartość <-ch blokuje do momentu kiedy
jest to możliwe.

Kiedy funkcja generate stara się wysłać ch <- wartość do kanału także czeka do
momentu kiedy jest to możliwe.

Kanały pozwalają nam przesyłać informacje, a także synchronizować program.

Istnieją kanały buforowane, które nie mogą służyć do synchronizacji.

"Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating."

Generators

Kanały to zwykłe wartości, możemy zwracać je z funkcji lub przekazywać je
jako argumenty.

func generate() <-chan int {
  ch := make(chan int)
  go func() {
    for i := 0; ; i++ {
      ch <- i
      time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
    }
  }()
  return ch
}

func main() {
  ch := generate()
  for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Println("Hello", <-ch)
  }
  fmt.Println("Exiting.")
}

Generators 2

To przypomina jakiś serwis, zmieńmy nazwę funkcji i odbierajmy string.

func communicate(name string) <-chan string {
  ch := make(chan string)
  go func() {
    for i := 0; ; i++ {
      ch <- fmt.Sprintf("%s: %d", name, i)
      time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
    }
  }()
  return ch
}

func main() {
  ch1 := communicate("Bob")
  ch2 := communicate("Alice")
  for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Println(<-ch1)
    fmt.Println(<-ch2)
  }
  fmt.Println("Exiting.")
}

Fan in

func fanIn(ch1, ch2 <-chan string) <-chan string {
  out := make(chan string)
  go func() {
    for {
      out <- <-ch1
    }
  }()
  go func() {
    for {
      out <- <-ch2
    }
  }()
  return out
}

func main() {
  ch := fanIn(communicate("Bob"), communicate("Alice"))
  for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(<-ch)
  }
  fmt.Println("Exiting.")
}

Fan in - select

func fanIn(ch1, ch2 <-chan string) <-chan string {
  out := make(chan string)
  go func() {
    for {
      select {
      case v := <-ch1:
        out <- v
      case v := <-ch2:
        out <- v
      }
    }
  }()
  return out
}

func main() {
  ch := fanIn(communicate("Bob"), communicate("Alice"))
  for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(<-ch)
  }
  fmt.Println("Exiting.")
}

Timeout

Używamy kanału, który blokuje przez określony czas.

func main() {
  ch := fanIn(communicate("Bob"), communicate("Alice"))
  for {
    select {
    case message := <-ch:
      fmt.Println(message)
    case <-time.After(500 * time.Millisecond):
      fmt.Println("I can't wait anymore!")
      return
    }
  }
}

Timeout

Stworzenie kanału przed pętlą doprowadzi do zakończenia całej komunikacji po
upłynięciu podanego czasu.

func main() {
  ch := fanIn(communicate("Bob"), communicate("Alice"))
  timeout := time.After(2 * time.Second)
  for {
    select {
    case message := <-ch:
      fmt.Println(message)
    case <-timeout:
      fmt.Println("I can't wait anymore!")
      return
    }
  }
}

Fan out

type Task struct {
  Id int
}

func Worker(in <-chan Task) {
  for {
    task := <-in
    fmt.Println("Processing task", task.Id)
    time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
  }
}

func main() {
  ch := make(chan Task)

  for i := 0; i < 4; i++ {
    go Worker(ch)
  }

  for i := 0; i < 10; i++ {
    ch <- Task{Id: i}
  }
}

Workers - mutex

Periodycznie pobieramy dane z listy adresów.

type Resource struct {
  url    string
  polling  bool
  lastPolled int64
}

type Resources struct {
  data []*Resource
  lock *sync.Mutex
}

Workers - mutex

func Poller(res *Resources) {
  for {
    res.lock.Lock()
    var r *Resource
    for _, v := range res.data {
      if v.polling { continue }
      if r == nil || v.lastPolled < r.lastPolled { r = v }
    }
    if r != nil {
      r.polling = true
    }
    res.lock.Unlock()
    if r == nil {
      continue
    }

    // poll the URL

    res.lock.Lock()
    r.polling = false
    r.lastPolled = time.Nanoseconds()
    res.lock.Unlock()
  }
}

Workers - channels

Fan out + fan in.

type Resource string

func Poller(in, out chan *Resource) {
  for r := range in {
    // poll the URL
    out <- r
  }
}

"Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating."

Goroutines są naprawdę szybkie

Przekazujemy wartość przez łańcuch goroutines.

const n = 100 * 1000

func main() {
  leftmost := make(chan int)
  right := leftmost // just init
  left := leftmost
  for i := 0; i < n; i++ {
    right = make(chan int)
    go func(left, right chan int) {
      right <- 1 + <-left
    }(left, right)
    left = right
  }
  go func() {
    leftmost <- 1
  }()
  fmt.Println(<-left)
}

Co widać w tych przykładach?

Współbieżność pozwala na wprowadzenie paralelizmu.

Współbieżność pozwala łatwo skalować problem.

Dzięki współbieżność tworzenie praktycznych, prostych i paralelnych rozwiązań
jest prymitywne.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego sposobu komunikacji nie musimy martwić się
o synchronizację, jest ona skutkiem ubocznym sposobu w który piszemy program.

Twitter

Users:
313 000 000 monthly active users.

Requests:
1 000 000 000 monthly visits to sites with embedded tweets.

Tweets:
6000 tweets per second.

350 000 tweets per minute.

500 000 000 tweets per day.

180 000 000 000 tweets per year.

Twitter

Twittr! Czego potrzebujemy?

First to come

Wysyłamy zapytanie do wszystkich serwerów które mogą ją zwrócić i odbieramy
pierwszą odpowiedź.

func First(query string, replicas ...TimelineServer) Timeline {
  c := make(chan Timeline, len(replicas))
  for _, replica := range replicas {
    go func(s TimelineServer) {
      c <- s.Query(query)
    }(replica)
  }
  return <-c
}

Load balancer - fan out

type Task struct {
  Id int
}

func Worker(in <-chan Task) {
  for {
    task := <-in
    fmt.Println("Processing task", task.Id)
    time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
  }
}

func main() {
  ch := make(chan Task)

  for i := 0; i < 4; i++ {
    go Worker(ch)
  }

  for i := 0; i < 10; i++ {
    ch <- Task{Id: i}
  }
}

Load balancer - a better approach

Workery sygnalizują, że praca została wykonana wysyłając samych siebie przez
dostarczony im kanał.

type Task struct {
  Id int
}

type Worker struct {
  tasks chan *Task
  load int
}

func (w *Worker) work(done chan<- *Worker) {
  for {
    task := <-w.tasks
    fmt.Println("Processing task", task.Id)
    time.Sleep(time.Duration(rand.Float32() * float32(time.Second)))
    done <- w
  }
}

The actual balancer

Kanały pozwalają na synchronizację - nie używamy mutex'ów.

type Pool []*Worker

type LoadBalancer struct {
  pool *Pool
  done chan *Worker
}

func (b *LoadBalancer) Run(tasks chan *Task) {
  for {
    select {
    case task := <-tasks:
      b.dispatch(task)
    case worker := <-b.done:
      b.completed(worker)
    }
  }
}

Dispatch and completed

Dostęp do listy worker'ów i ich pól jest synchronizowany i nie ma możliwych
zjawisk race condition.

func (b *LoadBalancer) dispatch(task *Task) {
  worker := b.pool.getLeastLoadedWorker()
  worker.tasks <- task
  worker.load++
}

func (b *LoadBalancer) completed(worker *Worker) {
  worker.load--
}

Timelines

Tworzymy potrzebne podstawowe struktury danych.

type UserID int

type Tweet struct {
  text string
  date time.Time
}

type User struct {
  timeline []*Tweet
  followers []UserID
}

TimelineServer akceptuje requesty

Polecenia z zewnątrz przesyłane są kanałami.

type PutTweet struct {
  tweet *Tweet
  target []UserID
}

type PutFollower struct {
  user  UserID
  target []UserID
}

type TimelineServer struct {
  Tweets <-chan *PutTweet
  Follows <-chan *PutFollower
  users  map[UserID]*User
}

Funkcja run

Funkcja dodaje tweety i subskrypcje.

func (s *TimelineServer) run() {
  for {
    select {
    case putTweet := <-s.Tweets:
      for _, userID := range putTweet.target {
        s.users[userID].timeline = append(s.users[userID].timeline, putTweet.tweet)
      }
    case putFollower := <-s.Follows:
      for _, userID := range putFollower.target {
        s.users[userID].followers = append(s.users[userID].followers, putFollower.user)
      }
    }
  }
}

Dostęp z zewnątrz

Przesyłamy polecenia PutTweet i PutFollower do odpowiednich serwerów.

type Dispatcher struct {
  replicas []*TimelineServer
}

func (d *Dispatcher) follow(id, target UserID) {
  for replica := range d.findReplicas(target) {
    replica.Follows <- PutFollower{user: id, target: []UserID{target}}
  }
}

func (d *Dispatcher) tweet(id UserID, tweet *Tweet) {
  author := d.getFirstByID(id)
  for _, followerID := range author.followers {
    for replica := range d.findReplicas(followerID) {
      replica.Tweets <- PutTweet{tweet: tweet, target: author.followers}
    }
  }
}

Współbieżność w Go

Goroutines:
- tanie
- powszechnie używane

Channels:
- komunikacja
- synchronizacja

Dobrze wprowadzona komunikacja rozwiązuje problemy synchronizacji.

Wnioski

Złożone problemy łatwo rozbić na małe proste elementy.

Te elementy skomponowane współbieżnie prowadzą to prostych do zrozumienia,
logicznych, skalujących się, a co najważniejsze poprawnych rozwiązań.

Współbieżność nie jest paralelizmem, ale potencjalnie prowadzi do paralelizmu.

Współbieżność jest prosta i sprawia, że inne rzeczy są proste.

Co teraz?

golang.org/doc/

"Concurrency is not parallelism" - Rob Pike

"Go Concurrency Patterns" - Rob Pike

Thank you

Filip Borkiewicz